Bygderberget

For Trysil kommune har vi bygget komplett infrastruktur til nytt boligfelt i to etapper. Her er noen nøkkeltall fra prosjektet som ble ferdigstilt i 2021:

  • 735m nyanlegg VA.
  • Dimensjoner: Vannledning160, Spillvann 160/200, Overvann 200/315/400
  • Satt ned 16 kumgrupper
  • Etablert trykkøker vann, inkl bygg, pumper, el-/automasjon
  • Opparbeidelse ca 380m ny vei, inkl asfalt
  • Opparbeidelse ca 380m nytt fortau, inkl asfalt
  • Gatelysanlegg, 380m
  • Kabelanlegg Elvia, høyspent, lavspent, trafostasjon, fiber
  • Sprenging fjell for VA grøfter, kabelanlegg og veier