Gang og sykkelvei FV 455 Skybak – Søgardshaugen

På oppdrag fra Åsnes kommune har vi utført bygging av gang- og sykkelveg langs fv.455 mellom
Skybak handel – Søgardshaugen i Åsnes Kommune og inngår i siste parsellstrekning for en
lengre sammenhengende gs-veg strekning mellom Våler Grense og Sønsterud i Åsnes. Ferdigstilt høsten 2019.