Overføring av vann fra Øvre Flisa og Østre Æra

  • Sted: Elverum, Åmot og Trysil kommune
  • Byggherre: Hafslund Eco Vannkraft AS
  • Byggeår: 2021 – 2022
  • Entrepriseform: Hovedentreprise

På oppdrag for Hafslund Eco Vannkraft AS skal vi utføre et todelt prosjekt.

Overføringen av Øvre Flisa til Osensjøen gjennomføres ved å demme opp Håsjøene og Håengsjøen til et inntaksmagasin ved utløpet av Håsjøen. Vannet føres i en nedgravd rørgate over til Vesle Ossjøen, som renner ut i Osensjøen.

Vi skal etablere adkomstveier til inntak, utløp og dam. Deler av vegnettet må også heves. Det skal graves rørgate, hvor det blir en del sprenging. Det skal legges 1.500 mm rør. Vi skal rive eksisterende bru og bygge ny. Det vil bli betongarbeider i inntak, utløp, dam og nevnte bru.

Overføringen av Østre Æra gjennomføres ved at det etableres et inntak i Østre Æra med nedgrav rørgate inn på tverrslagstunnellen til Osa kraftverk. Våre arbeider omfatter da sikring og rensk i tunnel. Graving og sprenging av grøft for rørgate, inkludert legging av 1.400 mm rør. Betongarbeider i inntak og dam. Samt heve deler av vegnettet.

For ytterligere informasjon om prosjektet vises det til byggherren sine nettsider: https://hafslundeco.no/prosjekter/overforing-fra-ostre-aera-og-ovre-flisa